മലയാളം ബൈബിൾ കോഴ്സുകൾ

Wednesday , 13, August 2014 16 Comments

ലഭ്യമായ മലയാളം കോഴ്സുകൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു

കോഴ്സുകളെ സംബന്ധിച്ച കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ദയവായി അതതു കോഴ്സുകളുടെ നാമത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

1. പ്രവാചകനായ യെശയ്യാവിന്റെ പുസ്തകം

യെശയ്യാ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകത്തെ പറ്റി വിശദമായ ഒരു പഠനരേഖ.
ഗ്രന്ഥകർത്താവ് : റവ ഡോ. റോളണ്ട് ഇ മില്ലർ
വിവർത്തനം : റവ. ഡോ. ഡി ക്രിസ്ടുദാസ്
കാലാവധി: 8 ആഴ്ച

2. വി. മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷം

വി മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷത്തെ ആസ്പദമാക്കി യേശുവിന്റെ രക്ഷാകര ദൗത്യത്തെ കുറിച്ച് വിശദമായ ഒരു പഠനരേഖ.
ഗ്രന്ഥകർത്താവ് : റവ ഡോ. റോളണ്ട് ഇ മില്ലർ
കാലാവധി: 8 ആഴ്ച

3. വി. മർക്കൊസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം

വി മർക്കൊസ് എഴുതിയ സുവിശേഷത്തെ ആസ്പദമാക്കി യേശുവിന്റെ രക്ഷാകര ദൗത്യത്തെ കുറിച്ച് വിശദമായ ഒരു പഠനരേഖ.
ഗ്രന്ഥകർത്താവ് : റവ കെ എം വിക്ടർ
കാലാവധി: 8 ആഴ്ച

4. ജീവവെളിച്ചം

വി യോഹന്നാൻ എഴുതിയ സുവിശേഷത്തെ ആസ്പദമാക്കി വിശദമായ ഒരു പഠനരേഖ.
ഗ്രന്ഥകർത്താവ് : റവ കെ എം വിക്ടർ
കാലാവധി: 8 ആഴ്ച

5. ദൈവ വാഗ്ദത്തങ്ങൾ

പ്രവാചകരിലൂടെ ദൈവം നല്കിയ അതിമനോഹരമായ വാഗ്ദാനങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒരു പഠനം.
ഗ്രന്ഥകർത്താവ് : റവ ഏണെസ്റ്റ് ഹാൻ
വിവർത്തനം : റവ ബി ഫ്രാൻസിസ്
കാലാവധി: 12 ആഴ്ച

6. പുതിയ പ്രത്യാശ പുതിയ സന്തോഷം

വി ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു ബൈബിൾ പഠനം.
ഗ്രന്ഥകർത്താവ് : റവ മെയ്നെർ ഗ്രം (Meinurt Grumm)
കാലാവധി: 12 ആഴ്ച

16 thoughts on “ : മലയാളം ബൈബിൾ കോഴ്സുകൾ”
 • O.T.Varghese says:

  To study genesis, Exodus,leviticus and numbers.

 • Baiju says:

  യശയ്യാവ്‌ മത്തായി മാർക്കോസ് തുടങ്ങിയവയുടെ പുസ്തകം ഉണ്ടെങ്കിൽ അയച്ചു തരണേ മലയാളം

 • Varghese Abraham says:

  I am 62. Desire to spend the rest for our Lord. How long it will take to complete the course? Any regular classes at your school?
  With love in Christ,
  Varghese Abraham.
  9747300761

 • admin says:

  Sir most of the courses take only 4-8 weeks.
  No there are no regular classes.

 • Thomas Mathew says:

  I wasn’t study bible through your this course… tku.. God bless..

 • Siby Mathew says:

  ഞാൻ join ചെയ്തിട്ട്,ഒരു reply um കിട്ടിയില്ല.

 • Siby Mathew says:

  ഇൗ കോഴ്സ് Free ആയിട്ട് ആണോ.
  Reply

 • admin says:

  Yes. All our courses are free.

 • Pratheesh says:

  Very useful and thanks so much. God bless you all… Pls include pslms also

 • Joby Mathew says:

  Course completely have certificate

 • Naveen says:

  Enik e course free ayi padikan patumo

 • Please give us your valuable comment

  Your email address will not be published. Required fields are marked *